Esmaü'l Hüsna (Allah'ın Güzel İsimleri, Anlamları ve Yapılması Gereken Dualar)
  Esmaü'l Hüsna Dinlemek İçin  
 

AHLAKI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ESMÂܒL HÜSNA’DAN ALINMASI GEREKEN DERSLER

 

1) ALLAH: Allah Teâlâ’nın özel adıdır. Hiçbir varlığa verilemez ve atfedilemez.

 

2) EL- ADL: İşlerinde aşırılığa gitmeyen, zulmetmeyen, mutlak adalet sahibi.

Burada kula düşen görev; adaletin demir gibi koruyucu, adaletsizliğin ise ağaç kurdu gibi çürüttüğünü bilerek adaletten ayrılmamak, haklının hakkını vermek, eşitliğin de adaletten geçtiğini unutmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her haklının hakkını verir, öfkelense bile adaletten ayrılmaz.

Yapılması gereken dua; isminle ibadetlerimde ihlâstan, öfkelensem de kararlarımda beni adaletten ayırma.

 

3) EL- AFÜVV: Affı çok olan, kulların günahlarını silen.

Burada kula düşen görev; kusuru varsa tövbeyi geciktirmemek, affedici olmak, asla kinci olmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima kinci değil affedicidir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de affet ve affedici kıl.

 

4) EL- AHİR: Sonu bulunmayan, her şey yok olduktan sonra varlığı devam eden.

Burada kula düşen görev;  her şey fani olduğu için fanilere değil de baki olana tutunmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’tan başkasına bel bağlamaz.

Yapılması gereken dua; isminle senden başka her şey fani olduğu için beni yalnız kendine bağla.

 

5) EL- ÂLİM: Olmuş ve olacak olayları, ezeli, ebedi ve sınırsız ilmi ile her şeyi bilen.

Burada kula düşen görev;  ilme çalışmak, onunla amel etmek ve Allah’tan ilmini artırmasını dilemektir çünkü Allah kime hayır dilerse hadisi şerife göre onu dinde âlim yapıyor ayrıca itibarını artırıyor. Bunun için ondan irfan istemeli, hakkı hak batılı batıl bilen kıl diye dua etmeli, icatları da keşfettiren O olduğundan O’ndan keşfedicilik istemelidir.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’tan hakkı hak, batılı batıl bildirmesini için irfan sahibi olmayı ayrıca bazen okumakla ve bazen de sezgi ve keşifle ilminin arttırılmasını ister.

Yapılması gereken dua; isminle bana hayır dileyerek beni hem ilim sahibi hem de ilmiyle amel eden biri kıl.

 

6) EL- ALİYY: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce.

Burada kula düşen görev;  inandıkça ve hizmet ettikçe Allah’ın kendisini şereflendireceğini unutmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; izzet ve şerefi makam, mevki ve varlıklıların yanında değil Allah katında arar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de dünya ve ahirette şerefli kıl.

 

7) EL- AZİM: Zatı ve sıfatları anlaşılamayacak kadar büyük ve heybetli.

Burada kula düşen görev;  hafif meşrep, sulu biri değil ciddi ve ağırlığı olan biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilinci ile ulaşan; her yerde saygınlık kazanır.

Yapılması gereken dua; isminle müminler arasında saygın ve kötü niyetlilere karşı beni de heybetli kıl.

 

8) EL- AZİZ: Yenilmeyen, mutlak galip, emir ve iradesine karşı gelinemeyen.

Burada kula düşen görev;  emsali az bulunan irşadına ihtiyaç duyulan saygın kişi olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hiçbir yerde kolay kolay çiğnenip geçilemez bir kişilik kazanır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de nasihatine ve duasına ihtiyaç duyulan biri kıl.

 

9) EL- BÂİS: Önce yaratan, ölümden sonra dirilten.

Burada kula düşen görev;  güneşin aydınlattığı, yağmurun yeşerttiği gibi irşat ve iyilikle gönülleri diriltmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; genellikle hidayetlere vesile olur.

Yapılması gereken dua; isminle ölü kalplerin hidayetine beni de vesile kıl.

 

10) EL- BAKİ: Varlığının sonu yoktur.

Burada kula düşen görev;  O’na yönelmek, O’ndan hayırla dolu bir ömür istemektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; fanilere değil yalnız Allah’a yapışır ve asla ayrılmaz.

Yapılması gereken dua; isminle İslam’a hizmet için beni de uzun ömürlü kıl.

 

11) EL- BARİ: Eşyayı tüm unsurlarıyla birbirine uygun olarak yoktan modelsiz olarak meydana getirendir.

Burada kula düşen görev;  keşfedici ve üretken olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; herkes kendi branşında ehil olmaya çalışır ve Müslümanlara puan kazandıracak şekilde üretken olur.

Yapılması gereken dua; isminle beni de maddeten ve manen üretken kıl.

 

12) EL- BÂSIT: Rızkı genişleten, ruhu bedenlere yayan, hayat veren.

Burada kula düşen görev;  Allah’ın bolluk ve genişlik vererek sınav yaptığını ve asıl genişliğin de cennette olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; insanlara faydalı olmaya ve onları rahatlatmaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de insanlara faydalı kıl.

 

13) EL- BASÎR: Gizli ve açık, uzak ve yakın her şeyi gören.

Burada kula düşen görev;  her an Allah’ın gördüğünü bilerek edepli ve hayâlı hareket etmektir. Ayrıca İslam’a bugün veya yarın zarar verecek her olayı görebilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; her şeyde hikmeti araştırır ve basiretini (ileri görüşlülüğünü) arttırır ve ihsana ulaşır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de seni görür gibi inanan ve ibadet yapanlardan ve ileri görüşlülerden kıl.

 

14) EL- BATIN: Kendi gizli, yarattıkları ve sanatı açık olan.

Burada kula düşen görev;  her eserin bir ustası ve her sanatın bir sanatkârı olduğu gibi bu kâinatın da bir ustası olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; ruhen temizlenir, asla kötülük yapmaz, onun bulunduğu bölge onun hizmetleri ile emin bir bölgeye dönüşür. Çünkü kendi tanınmasa da hizmeti yayılır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de yerlere, göklere ve tüm varlıklara ibretle bakıp imanını pekiştirenlerden kıl.

 

15) EL- BEDİ: İdrak edilemeyecek kadar yüce ve güzel, kendisinin benzeri olmadığı gibi örneksiz olarak yarattıklarının da benzeri olmayan şeyleri yaratan.

Burada kula düşen görev;  güzelliği seven, bu kadar güzel ve farklı yaratılıştaki farklılıkları görebilen olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her keşifte aklı değil o keşfeden aklı vereni yüceltir ve en büyük ve en güzel şu, bu veya filan değil en büyük, en güzel olan Allah’tır bilinci ile yaşar.

Yapılması gereken dua; isminle tüm amellerimi güzelleştir.

 

16) EL- BERR: İhsanı ve iyiliği çok olan.

Burada kula düşen görev;  iyilik ve ihsanını çoğaltmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ibadet ve gönül mimarlığı ile ahiret hazırlığını titiz olarak yapar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de çevresine devamlı iyilik yapan kıl.

 

17) EL- CAMİ: İstediğini istediği yerde ve zamanında toplayan.

Burada kula düşen görev;  işlerinde prensip, pratiklik ve dakiklik kazanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın tüm güzel isimlerinden pay almış, çevresine sözünü geçiren, toparlayıcı ve kapsayıcı bir kişilik kazanmıştır.

Yapılması gereken dua; isminle bana da Müslümanları toparlayan, onlara kol kanat geren bir kişilik kazandır.

 

18) EL- CEBBAR: İnsanların hayrına olanı bildiği için gerekeni zorbaca değil zorla da olsa yaptıran, örn. adalet gibi, halkın işlerini mükemmele doğru götürüp tamamlayan, kulun lehine olanı mecbur bırakan.

Burada kula düşen görev;  her yönden güçlü ve reddedilemeyen biri olmaktır. Örneğin Hasta istemese de gerektiği için ameliyat yapan cerrah gibi faydalı olduğuna inandığımız işleri yapmak ve yaptırmaktır. Ayrıca hamilelik, insanın irade dışı yaratılması, yaşaması, ölmesi…

Bu ismin bilincine ulaşan; ilmini, sevgisini, saygınlığını kullanarak toplumun yararına olan işleri sorumluluk bilinci ile yapar ve yaptırır. Örneğin; hasta ziyareti, cenaze taziyeleri ve davete icabet...

Yapılması gereken dua; isminle beni de çevresine iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, adalet uygulayan, daima onların yararına çalışan ve çalıştıran biri kıl, istesem de bana günah işleri yaptırma.

 

19) EL- CELİL: Hayret verici bir heybet ve azamet sahibi, fakat onu bilen ona itaatle neşe ve sevinç duyar.

Burada kula düşen görev;  kıymet bilen ve kıymeti bilinen yüce bir şahsiyet olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; çevresinde iyi olarak tanınan ve sevilen bir kişidir.

Yapılması gereken dua; isminle bana da seven, sevilen, gönüllerde taht kuran yüce bir kişilik kazandır.

 

20) ED- DÂRR: Zarar verici şeyleri yaratırken içinde bir de lütuf yaratan. Örneğin deprem, kaza, ölüm, kasırga, hastalık verirken sabrı da öğretmesi ve şehitlik nasip etmesi gibi.

Burada kula düşen görev;  zorluk ve acılara katlanarak olgunlaşmaktır. Ayrıca bunların da birer eğitim ve rahmet olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; her şeyi Allah’tan bilir ve bir yanıyla iyiye yorumlar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da musibetin içinde bile hikmeti görebilen bir anlayış ver.

 

21) EL- EVVEL: Başlangıcı olmayan ve başlangıcı düşünülemeyen, kendisinden önce hiçbir varlık bulunmayan.

Burada kula düşen görev;  tüm geçmişe ve varlıklara bakarak bu gerçeği tereddütsüz olarak anlamak ve teslim olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hayır işlerinde en önde olmaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de hayırda önde gidenlerden kıl.

 

22) EL- FETTAH: İyilik ve hidayet kapılarını açan, sıkıntıları gideren.

Burada kula düşen görev;  problem olmak değil problemleri çözen, barış sağlayan, iyilik yollarını gösteren, gönülleri fetheden biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; toplumsal barışta büyük işler başaran ve gönüller fethedendir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de Müslümanları kaynaştıran ve sıkıntılarını gideren biri kıl.

 

23) EL- GAFFAR: Mağfireti çok, günahları örten ve affedendir.

Burada kula düşen görev;  uyaran ama yüze vurmayan, rencide etmeyen ve kınamayan, daima affederek gönül kazanmaya çalışan biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; bağışlayıcı ve ayıp örtücüdür.

Yapılması gereken dua; isminle beni de gıybet etmeyi değil kusurları affetmeyi ve örtmeyi başaranlardan kıl.

 

24) EL- GAFUR: Bütün günahları bağışlayan.

Burada kula düşen görev;  Allah affetse de ben etmem diyen biri değil, ne kadar günahkâr olsa da mahcup etmeyen, tek kapının tövbe olduğunu gösterip yeniden kazanmanın yolunu aramaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; çok çok affedici, kusurları tamamen silip atıcıdır.

Yapılması gereken dua; isminle bana da öfkeyi yutmayı, kusurları bağışlamayı nasip et.

 

25) EL- GANİYY: Çok zengin.

Burada kula düşen görev;  helalinden mal kazanmak ve veren el, gönül zengini olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın dilediğine zenginlik verdiğini bilerek Allah’tan manevi zenginlik ister ve maddi zenginliğe ulaşamasa da şikâyetçi olmaz.

Yapılması gereken dua; isminle bana da hayırlı bir zenginlikle birlikte zühd ve takva sahibi olmayı nasip et

 

26) EL- HABÎR: Her şeyin iç ve dış yüzünden haberdar olan ve tüm sırları bilen.

Burada kula düşen görev;  imanını artırmak için varlıklardaki hikmeti araştırmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; gerekeni doğru algılar ve ufkunu genişletmesi için Allah’a dua eder.

Yapılması gereken dua; isminle bana da İslam’a fayda ve zarar getirebilecek olayları önceden sezdir.

 

27) EL- HADİ: Doğru yola sevk eden, murada erdiren.

Burada kula düşen görev;  Allah’ın razı olacağa yola kendisini götürmesi için sonra da başkalarının hidayetine kendisini vesile kılması için dua etmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; hayırla ilgili aklına gelen şeylerin birer ilham olduğunun farkına varır ve insanların dünya ve ahiret saadetine katkıda bulunur.

Yapılması gereken dua; isminle beni de insanların hidayetine vesile kıl.

 

28) EL- HÂFID: Din düşmanlarını dünya ve ahirette alçaltan.

Burada kula düşen görev;  nefsini ve gururunu yenen, inananı yücelten ve kötüye arka çıkmayan biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; zulme arka çıkmaz bilakis onu yenmeye çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de hiçbir düşmanı desteklemeyen ayrıca nefsinin ve şeytanın hiç etki edemediği insanlardan kıl.

 

29) EL- HAFÎZ: İyi koruyup iyi gözeten, yeri göğü dengede tutan, işleri ortaya çıkaran ve tavırları zapt eden.

Burada kula düşen görev;  inananlara arka çıkmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her türlü iyiliği fark eder ve gözler önüne sermeye çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle bana da Müslümanları gözeten, kollayan ve sahip çıkan bir güç ver.

 

30) EL- HAKEM: Gerçek ve son hükmü veren.

Burada kula düşen görev;  hüküm verecek konumda da olsa ve bu hükümler zararlarına da olsa hükmü değiştirmemek.

Bu ismin bilincine ulaşan; tüm kararlarını Allah’ın isteği doğrultusunda verir ve adaletten ayrılmaz.

Yapılması gereken dua; isminle bana da senin emrin dışında karar verdirme.

 

31) EL- HAKÎM: Bütün emir ve işleri tedbirli ve yerli yerinde olan.

Burada kula düşen görev;  her işini bir plana göre yapmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima ıslahçı ve doğrultucu olur ve bu tür insanlarla beraber olur.

Yapılması gereken dua; isminle beni de başıboş biri değil ilkeli kıl.

 

32) EL- HAKK: Fiilen varlığı zorunlu, değişmeyen ve gerçek olan.

Burada kula düşen görev;  kararlılığı ile toplum için çok gerekli, aranılan ve danışılan biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; söz ve davranışlarına batıl karıştırmaz ve daima olduğu gibi görünür.

Yapılması gereken dua; isminle benim de mümin özelliğimi bozma.

 

33) EL- HALIK: Var edeceği her şeyi hikmeti ve gereği üzere takdir edip yaratan.

Burada kula düşen görev;  eğer toplum çok bozulmuşsa yeniden Allah’ın isteği doğrultusunda yeni bir nesil oluşturmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; gerekeni yaptığı için Allah’ın iltifat ettiği ve başarılı kıldığı kimsedir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de imanlı yaşat ve imanlı olarak öldür.

 

34) EL- HALİM: Güçlü olduğu halde acele ve kızgınlıkla cezalandırmayan, tehir eden, çok yumuşak, çok zarif ve mahrum etmeyen.

Burada kula düşen görev;  tatlı dilli, güler yüzlü ve nazik biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; güzelliklerle donanmış olduğundan kötülüğü iyilikle önler ve asla kötülüğe kötülükle cevap vermez.

Yapılması gereken dua; isminle beni de etrafındakileri dağıtan kaba ve katı biri değil tatlı bir su gibi etrafında toplanılan yumuşak biri kıl

 

35) EL- HAMÎD: Her bakımdan övülen, övgüye layık olan ve övenin günahını bağışlayan.

Burada kula düşen görev;  övsünler diye değil ama söz ve amelde övgüye layık biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; işlerini takdir görecek şekilde Allah için yapar, övgü ve teşekkür beklemez.

Yapılması gereken dua; isminle beni de örnek alınacak şekilde günümüze ve geleceğe önderlerden kıl.

 

36) EL- HASÎB: Kullarına yeten, kâfi gelen, ayrıntıları ile hesabını bilen ve sorgulayan.

Burada kula düşen görev;  ölmeden önce Allah için ne yaptığını dikkatle gözden geçirmek, artı ve eksilerini görmek ve sorgulamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ahirete hesap değil hep hayır bırakmaya çalışır. Bunun için de kendisini hizmete adar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de ölmeden önce ölmüş gibi amellerinin hesabını sorgulayanlardan biri kıl.

 

37) EL- HAYY: Her şeye gücü yeten ve ebedi hayatla diri olan.

Burada kula düşen görev;  fani olduğunu bilip baki olana bağlanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima iman gücü ile insanların hidayeti için çalışır ve asla pes etmez.

Yapılması gereken dua; isminle İslami hizmette daima beni de aktif kıl.

 

38) EL- KÂBİD: Belli ölçüde maddi ve manevi fakirlikle, darlık ve sıkıntı veren, ruhu alan.

Burada kula düşen görev;  ilimde ve zenginlikte genişlik, cehalette, fakirlikte ve cehennemde ise darlık olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; nefsini şımartmadığı gibi din düşmanlarını da sevindirmez.

Yapılması gereken dua; isminle beni de şeytanını memnun etmeyen ve nefsini şımartmayan biri kıl.

 

39) EL- KADİR: Dilediği her şeyi istediği gibi yapan, kudretli.

Burada kula düşen görev;  bu ilahi kudrete boyun eğmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; her başarıyı Allah’tan bilir ve daima şifa, rahmet ve zafer vermesi ve musibet vermemesi için de Allah’a dua eder.

Yapılması gereken dua; isminle bana da daima şifa, rahmet ve mücadelemde zafer ver.

 

40) EL- KAHHAR: Mutlak galip, her isteğini yapmaya hâkim, varlıkları hor ve zelil etmeye kadir, en güzel yerleri bir anda harabeye çevirebilen.

Burada kula düşen görev;  nefsi ve şeytanı yenerek imanını ihya etmek, tesirde kalmayan ve kolay kolay yenilmeyen bir güç olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima gizli ve açık düşmanını yenecek şekilde kendisini hazırlar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de şeytanını, nefsini ve şartlanmış düşmanını yenenlerden eyle.

 

41) EL- KAVİ: Daima pek güçlü, hiç gücünü yitirmeyen, dermansızlığı olmayan.

Burada kula düşen görev;  maddeten ve manen güçlü olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; iman ve takvanın üstünlüğüne inanmasından dolayı bıkmadan yorulmadan İslam’a çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de daima güçlü ve şevkli kıl.

 

42) EL- KAYYUM: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı tek başına idare eden, kimseye ihtiyacı olmayan.

Burada kula düşen görev;  sahibine bağlanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; kalbini daima diri tutar, acizlik göstermez ve liderlik özellikleri kazanır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de çevremde idareci ve önder kıl.

 

43) EL- KEBİR: Zat ve sıfatlarının içeriği anlaşılamayacak kadar ulu, yüceler yücesi, benzeri ve dengi olmayan, büyük.

Burada kula düşen görev;  ilim, amel ve hayırda yarışarak farklı ve üstün bir kişi olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ı tanıtarak ve yücelterek kendisi de gönüllerde yücelir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de gönüllerde yücelen, sevilen, sayılan, tarihin büyüklerinden kıl.

 

44) EL- KERİM: Fazilet çeşitlerinin hepsine sahip, istenince bol bol ihsan ve ikram eden.

Burada kula düşen görev;  affedici, sözüne sadık ve cömert olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her yerde iyilikle anılır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de çevresine iyilik edenlerden kıl.

 

45) EL- KUDDÛS: Eksiklik, kusur ve ayıptan, her türlü hayal ve benzetmelerden uzaktır.

Burada kula düşen görev;  her türlü eksikliklerini gidermeye ve en güzel hasletlerle donanmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; dört dörtlük bir hayatla Allah’tan başkasına kalbini kapayarak kusursuz ve bilge bir hayat yaşamaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de kusurlardan uzaklaştır ve hep iyiliklerle donat.

 

46) EL- LÂTİF: Yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar, bizler tarafından sezilmez yollarla umulmayan yerlerden karşılayan ve en ince meseleleri bilen.

Burada kula düşen görev;  örneğin yeni doğan çocuğun süt emmesini ve civcivin su içmesini ibretle düşünmektir. Ayrıca dişlerimizin düzenini, ipek böceğinin ipek, arının petek ve bal yapışını, ineğin kan ve pislik arasından tertemiz süt vermesindeki ilahi inceliği fark etmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima çevresini tanır, gerekeni yaparak muhtaçları sevindirir ve bu insanlar arasında birçok şerden uzak olarak emin ve huzur içinde yaşar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de çok ince meselelere vakıf olan, farkı fark eden, şartlara bakıp gerekeni yapan duyarlı kişilerden kıl.

 

47) EL- MÂCİD: Şerefli, şanlı (isteyene veren ve af dileyeni bağışlayan).

Burada kula düşen görev;  yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, yetimlerin gönüldeşi, hastaların ilacı, mazlumların acılarını paylaşan, zalimin zulmünü engelleyen biri olarak yaşamak, şan ve şerefini yüceltmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; kulluk şerefini iyi taşır ve gönüller kazanarak kalbini nurlandırmaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de mümine yumuşak, kâfire karşı onurunu ve şerefini koruyanlardan kıl.

 

48) EL- MANİ’ : İstemediğine mani olan.

Burada kula düşen görev;  şeytanın ve nefsin istediklerine ve kötülüğün yayılmasına mani olmaya çalışmak, çaresiz kalınca da Allah’tan mani olması için dua etmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; fesadın, sevgisizliğin önüne geçmeye çalışır, bazen kötü gördüğü engellerin, fakirliğin veya hastalığın olaylar neticesinde hayırlı yönünün de olduğunu görebilir.

Yapılması gereken dua; isminle benim nefsim istese de bana günah ve kötülük yaptırma, ayrıca bana ve neslime gelecek kötülükleri de engelle.

 

49) EL- MECÎD: Şanlı, şerefli, en üstün.

Burada kula düşen görev;  işleri güzel, ikramı bol, sözü dinlenir biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ahlaken ve hayırda ilerleyerek hizmeti oranında şan ve şerefinin de yükseleceğini bilir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de İslam’a hizmetle şereflendirdiğin kişilerden kıl.

 

50) EL- MELİK: Âlemlerin sahibi ve idareciliği sürekli olan.

Burada kula düşen görev;  azalarına ve arzularına hâkim olmak, kalbini şeytana işgal ettirmemek, sahip olduğu şeylerin birer emanet olduğunu bilmek ve Müslümanları ekonomik ve iktidar bakımından güçlü kılmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; yalnız Allah’a boyun eğer ve kulluk eder, çevresinde de etkinliği ve hâkimiyeti artar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de kalbini ve İslam diyarlarını işgal ettirmeyen kahramanlardan kıl.

 

51) EL- METİN: Her şeye gücü yeten ve kudretli, kudreti eksilmeyen.

Burada kula düşen görev;  Müslüman kendi bölgesinde, Müslümanlar da dünyada güçlü görünmelidir.

Bu ismin bilincine ulaşan; daima sabırlı, güçlü, korkusuz ve musibetler karşısında sarsılmayan bir kişilik kazanır, hiçbir şeyden etkilenmez ve onu yolundan hiç kimse döndüremez.

Yapılması gereken dua; isminle bana da hiçbir vesvesenin ve musibetin sarsamadığı bir kişilik kazandır.

 

52) EL- MU’ îD: Mahlûkatı yok ettikten sonra tekrar yaratan.

Burada kula düşen görev;  telafisi mümkün olmayan ömür sermayesini hayra kullanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ölmüş kalpleri motive ederek tekrar diriltmeye çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de ayetleri tekrar tekrar okuyan, düşünen, tebliğ yapan ve gönüllerin dirilmesine sebep olanlardan kıl.

 

53) EL- MU’ İZ: Dilediğine izzet, şeref ve onur veren, ilmi ile yücelten.

Burada kula düşen görev;  ilmi ve itibarı arttıkça mütevazılığı da artırmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; dünyada mal ve evlatla izzet ve şeref kazanırken çevresine de itibar kazandırır, bu nedenle cennette de derecesi yüksek olur.

Yapılması gereken dua; isminle mütevazılığımı arttırarak beni de izzet, şeref ve onur verdiklerinden kıl.

 

54) EL- MUAHHİR: Günahkârları kendisinden uzaklaştırıp geride bırakan.

Burada kula düşen görev;  bunlardan ders alıp Allah’ın sevmemesinden korkarak tövbe etmek ve bir daha kusurlara dönmemektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; gücü oranında azgınları durdurmaya ve müminleri de ilerletmeye ve emin kılmaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de günahlara dalarak kendinden uzaklaştırdığın kullarından kılma ve varsa kusurlarım üzerine öldürme.

 

55) EL- MUĞNÎ: Her şeyi yeterince veren, istediğini zengin eden.

Burada kula düşen görev;  bu durumda varlığa da yokluğa da üzülmemek, gerçek zenginliğin kanaatten geçtiğini unutmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; kimsenin Allah sıkıntı ve yokluğunu giderici sebepler yaratır ki bu kul da bu sebepleri değerlendirir ve refah seviyesini arttırır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de gönlü tok olanlardan kıl.

 

56) EL- MUHSÎ: Her şeyi ayrıntıları veya sayıları ile bilen ve hiç unutmayan.

Burada kula düşen görev;  kulaktan dolma değil, köklü ve ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her şeyi bilerek yapar, bilerek kabul eder ve bilerek reddeder ve delilsiz konuşmaz ayrıca kendinin bilemediği fakat Allah’ın bildiği sayılı nefesini de Allah’ın yolunda tüketir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de taklidi değil de ilmi ve şuurlu bir imana ulaştır.

 

57) EL- MUHYÎ: Can veren.

Burada kula düşen görev;  verilen bu canı sahibi yolunda tüketmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; insan kalbini diri tutar ve diğer insanların kalplerinin dirilmesine çalışır hatta kendini öldürmeye gelen bile onun cazibesiyle imanen dirilir.

Yapılması gereken dua; isminle benim de kalbimi daima diri tut.

 

58) EL- MUKADDİM: İyileri veya istediğini öne alan, kendisine yaklaştıran ve şereflendiren.

Burada kula düşen görev;  ilme ve hizmete koşanları yüceltmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; hayır yarışında daima önde gitmeye çalışır ve kendisinden önde yer alanları da kıskanmaz bilakis gıpta eder ve kutlar ayrıca Allah’a devamlı yaklaşmak için hem iyi amel işler hem de dua eder.

Yapılması gereken dua; isminle beni de kendine yaklaştırdıklarından kıl.

 

59) EL- MUKÎT: Maddi ve manevi rızkı yaratan, beden ve kalbin gıdasını ölünceye kadar veren, koruyan ve mahrum etmeyen.

Burada kula düşen görev;  işleri kolaylaştıran, asla zorluk çıkarmayan, insanların iş ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; insanların ihtiyaçlarını sözlerinden, hareketlerinden anlar ve daha onlar istemeden gücünün yettiği kadar karşılar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da yetecek ve hesabını vereceğim kadar helal rızık ver.

 

60) EL- MUKSIT: Adaletli ve tüm işleri yerli yerinde yapan.

Burada kula düşen görev;  lüzumsuz işlerle uğraşmamak, adalet öncülerinden biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hizmete kendini öyle adar ki mazlumun hakkını zalimden alır, herkese hakkını verir ve insanları haksızlıktan korur.

Yapılması gereken dua; isminle benim de boş şeylerle oyalanmama fırsat verme.

 

61) EL- MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten.

Burada kula düşen görev;  Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve kendi zayıflığını görerek Allah’a bağlanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın her şeyi meşakkatsiz olarak yarattığını ve yönettiğini anlar, yalnız ona kulluk yapar ve müminleri süper güç olmaya iter. Çünkü Bakara 144/21’e göre “...Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram (Kâbe) tarafına çevir...” emri ile hem kıblesinin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram yönüne değiştiğini hem de önderlik şerefinin Yahudilerden alınıp Müslümanlara verildiğini bilir.

Yapılması gereken dua; isminle bana da zayıflara yardımcı olabilecek güç ver.

 

62) EL- MUSAVVİR: Varlıklara şekil ve suret veren, benzer veya farklı özellikte yaratan.

Burada kula düşen görev;  modelsiz ve yoktan var eden ilahi sanattaki emsalsiz mührü sezmek, hayatını vahiyle şekillendirmek ve bu güzel fıtratı korumaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hayatını vahiyle şekillendirir ve onun emirlerine uyarak maddi ve manevi giyimde örnek olur.

Yapılması gereken dua; isminle benim de hayatımı İslam’la şekillendir.

 

63) EL- Mܒ MİN: Tasdik eden, güven veren, zarar vermeyen, mucizeleri destekleyen, gönüllere iman ışığı yayan.

Burada kula düşen görev;  dürüstlük ve eminlikle ün yapmak, insanlara doğru yolu göstermek ve şerrinden kaçılan biri olmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; genellikle musibetlerden emin olduğu gibi çevresini de elinden ve dilinden emin kılar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da elinden ve dilinden zarar gelmeyen bir kişilik kazandır.

 

64) EL- MÜBDİ: İlk ve örneksiz yaratan.

Burada kula düşen görev;  bu gücü anlayıp karşısında secdeye kapanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her şeyi var eden ve evvelini ancak Allah’ın bildiğini anlar ve bunu okuyup düşündükçe kadri kıymet bilir ve İslami nesil ve hayırlı bir eser bırakmak için çalışır ve böylece kendisinin de kadri kıymeti artar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da yarattıklarına ibretle bakan bir anlayış ver.

 

65) EL- MÜCÎB: İstek ve dualara karşılık veren, ihtiyaçları karşılayan.

Burada kula düşen görev;  gücü oranında ulaşabildiği her yere velilik (yardımcılık ve sahip çıkma) görevi yapmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; çevresinin makul istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olur, Allah da buna karşı korktuklarından ve fena insanların şerrinden inşallah onu emin kılar ve duasını da kabul eder. 

Yapılması gereken dua; isminle bana da Müslümanların istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olan, teşvik eden bir şuur ver.

 

66) EL- MÜHEYMİN: Her şeyi görüp gözeten, varlıklarını hedeflerine ulaştıran, her varlığın halinden haberdar olan.

Burada kula düşen görev;  hem kendisini, hem çevresini, hem de dünya olaylarını izlemek ve hayırda öne geçmeye çalışmaktır. Ayrıca insanların hayırlı işler yapmalarına yardımcı olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın her an hem kendi nefsini hem de başkalarını gözlemlediğini bilir ve buna uygun ve örnek yaşamasından ötürü de huzurlu olur. 

Yapılması gereken dua; isminle bana da yarattıklarına zarar vermeyen ve onların ideallerine ulaşmada yardımcı olan bir kişilik ver.

 

67) EL- MÜMÎT: Eceli gelince öldüren.

Burada kula düşen görev;  ölümü çok hatırlamak ve ahirete çok iyi hazırlanmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; nefsi emmaresini yenmeye çalışır ve öfke, şehvet ve hava atma gibi özellikleri zayıflatır ve yok eder.

Yapılması gereken dua; isminle bana da ölümü çok çok anan, böylece hem şeytanı hem de nefsini yenen bir iman gücü ver.

 

68) EL- MÜNTAKÎM: Suçlu ve günahkârı tövbe etmezse adaleti ile layık olduğu cezaya çarptıran ve mazlumların intikamını er geç ama bir şekilde alan.

Burada kula düşen görev;  ne zulmeden ne de zulme uğrayan olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; zalimin yaptıklarından Allah’ın gafil olmadığını bilir, zalime ve haksızlığa karşı gelir, hakkın ve mazlumun yanında yer alır ve en büyük düşman olarak nefsini görür.

Yapılması gereken dua; isminle İslam düşmanlarını, Müslümanları katledenleri ya ıslah et ya da bu isminle muamele et, bana da zulmü nasip etme ve beni de merhametli kıl.

 

69) EL- MÜTEALÎ: Her şeyden yüce.

Burada kula düşen görev;  Allah’ın ismini yüceltmek ve bir inananın bile tüm inanmayanlardan üstün olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; “inanıyorsanız üstünsünüz” bilinci ile yaşar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de inanıyorsanız üstünsünüz bilinci ile yaşat.

 

70) EL- MÜTEKEBBİR: Büyüklükte eşi olmayan, yüceliğini izhar eden, ulular ulusu.

Burada kula düşen görev;  Allah’tan uzaklaştıran her şeyi hor görmek ve terk etmek, dünyaya karşı müstağni davranmaktır, şeytana ve nefsine köle olanlar mütekebbir isminden pay alamazlar.

Bu ismin bilincine ulaşan; hakkın karşısında mütevazılaşır, gurur ve kibrini yok ederken Allah’tan başkasına ise asla eğilmeyen onurlu bir kişilik kazanır.

Yapılması gereken dua; isminle bana da gururlanan, kibirlenen değil kötülüğü basit gören bir anlayış ver.

 

71) EL- MÜZİL: Allah (cc) kendisine ortak koşanı ve kafa tutanı itibar ve izzetten mahrum bırakan ve zelil edendir.

Burada kula düşen görev;  şahsına, başkasına ve İslam’a leke getirecek işlerden kaçınmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hizmetleri oranında değer kazanırken İslam’la savaşanların ve namus düşmanlarının sürekli itibar ve değer kaybettiklerini, hor ve hakir olduklarını görür.

Yapılması gereken dua; isminle beni de İslam’a leke getirecek adi işlerden uzak kıl.

 

72) MÂLİKܒ L - MÜLK: Kayıtsız şartsız mülkün sahibi, nesnelerden müstağni, arzu ve iradesini dilediği gibi yürüten, emir ve yasaklar koyan.

Burada kula düşen görev;  büyük bir saygı ile mülkün yalnız Allah’ın olduğunu, kula verilenlerin de alınmak üzere emanet olarak verildiğini kalben tasdik etmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; mülkünde yalnız Allah’ın hâkim olduğunu anlar ve böyle anlamanın bile bir lütuf olduğunu düşünür, gerçekten ona kulluk ile meşgul olur ve bu kişinin Allah’a olan bağlılığını da hiç kimse bozamaz.

Yapılması gereken dua; isminle bana da helalinden mülk ver, emanetçi olarak göster ve dünyaya da meylettirme.

 

73) EN- NÂFΒ: Hayır ve fayda veren şeyleri yaratan.

Burada kula düşen görev;  faydalı veya zararlı gördüğü olaylardaki hikmeti aramaktır, Allah dilemedikçe hiçbir şeyin fayda veya zarar veremeyeceğini bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın hep hayır dilediğini bilir, kendi de hep faydalı işler yapmaya çalışır, mutlu ve güzel bir hayat sürer.

Yapılması gereken dua; isminle bana da daima dünyada ve ahirette hayırlı olanı ver.

 

74) EN- NUR: Âlemleri nurlandıran, sima ve kalplere nur veren.

Burada kula düşen görev;  kalbini günahlarla karartarak iman nurunu söndürtmemeye çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hayırlı işleri ile bir yandan kalbi nurlanırken diğer yandan da sözlerinin etkileri artar ve böylece kalpleri diriltmeye çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle benim kalbimi kusurlarla, günahlarla kirletme, hayırla aydınlat ve beni de mahşerde ve sıratta nurları önlerinde giden ve yol gösterenlerden kıl.

 

75) ER- RÂFİ’: Kendisine inanan ve sevgisine layık olan kullarını yücelten ve şeref veren.

Burada kula düşen görev;  kendisini ve Müslümanları küçük düşürücü söz ve hareketlerden kaçınmak, kendisine ve müminlere merhamet, değer ve itibar kazandırmanın yollarını aramaktır.

Bu ismin bilincine ulaşanlar; dostlarına çok önem ve değer vererek hem onları hem de kendilerini saygın yaparlar. Allah da bunlara ilahi yardımını ve lütfünü verir ve onları huzur içinde yaşatır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de iman, amel ve hizmetle şereflendir, kusur işleyerek gözlerden ve gönüllerden düşürme.

 

76) ER- RAHÎM: Acıyan, bağışlayan, pek merhametli, ahirette ise yalnız mümine merhamet edendir.

Burada kula düşen görev;  seven ve esirgeyen, Allah’ın zulmetmeyeceğini bilmesi ve başına gelen musibetlerin ya günahtan dolayı bir manevi ameliyat olduğunu ya da bir sınavdan geçtiğini düşünmektir.

Bu ismin bilincine ulaşanlar; İslami ölçülere göre ıslaha çalışarak Allah’ın razı olduğu kullar arasına girmeye çalışırlar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da hep acı ve merhamet et.

 

77) ER- RAHMAN: Esirgeyen, her çalışana zihin veya bedensel çabasının derecesine göre hakkını veren, tüm mahlûkatına ayırım yapmadan durum ve konumuna göre merhamet eden.

Burada kula düşen görev;  adaletli ve merhametli, çalışsa da çalıştırsa da insan haklarına riayet eden biri olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; İslami ölçülere göre yaşar, fena hallerden korunur, her işinde adaletten ayrılmaz.

Yapılması gereken dua; isminle benim de amellerimi riya ile heder etme.

 

78) ER- RAKÎB: Gözetleyen, kontrol eden, şahit ve haberdar.

Burada kula düşen görev;  Allah’a hiçbir şeyin gizli kalmadığını bilerek dürüst yaşamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın isteklerine öncelik verir, onun sınırlarını çiğnemez, bu nedenle Allah’a kendini çok yakın hisseder. Ayrıca İslam’a faydalı ve zarar verecek olayları fark eder ve tedbir alır.

Yapılması gereken dua; isminle ahiret sahnelerini benim de gözümden uzak tutma.

 

79) ER- RAUF: Pek esirgeyen, pek şefkatli.

Burada kula düşen görev;  kendisinden şefkat ve sevgi bekleyene bunu esirgememektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; çevresinin gönül ve dert ortağı ve sırdaşı olur. Ayrıca Allah’ın verdiği bir cezanın görünüşte ceza olsa da iç yönü ile bir şefkat veya merhamet tokadı olduğunu düşünür.

Yapılması gereken dua; isminle bana da daima şefkat ve merhametle bak, beni şefkatli ve merhametli kıl.

 

80) ER- REŞÎD: Doğru yolu gösteren ve olgunlaştıran.

Burada kula düşen görev;  Allah’tan doğru yola iletmesini istemektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; tebliğciliği ile tanınır ve görülünce ahiret hatırlanır, belli bir olgunluğa ulaşınca da sözü dinlenir ve tesir etme alanı artar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da doğru yolunu göster ve beni de yol gösterici kıl.

 

81) ER- REZZAK: Varlıkların maddi ve manevi rızık veya gıdalarını veren.

Burada kula düşen görev;  rızkını helal yoldan kazanmak ve insanların iman, ilim ve helal rızık kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; rızkın ecel gibi insanı bulacağını bu nedenle de genellikle  Allah’ı değil de hep rızkın düşünülmesini bir çelişki olarak görür. Bu nedenle insanların yaratılan sebeplere yapışmasının daha önemli olacağını düşünür ayrıca kimse kimsenin rızkını yiyemeyeceğini, takva artıkça rızkının kolaylaşacağını, genişlik ve bereket verileceğini bilir, ona göre iş ve ibadet arasında denge kurar sonra da tevekkül eder.

Yapılması gereken dua; isminle bana da şükrünü ödeyemeyeceğim çok rızkı değil aksine şükrünü ödeyebileceğim derecede bir rızık ver.

 

82) ES- SABUR: Çok sabırlı, azap etmede veya öç almada acele etmeyen.

Burada kula düşen görev;  işlerinde, ibadetlerinde, musibetlerde ve günahlara karşı sabretmeyi öğrenmektir, sızlanmanın, dert yanmanın ve sabırsızlığın Allah ile beraber olmaktan mahrum ettiğini unutmamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; kolay kolay öfkelenmez ve sabretmeden başarının mümkün olamayacağına inanır, sabır kalesine girer ve her türlü tehlikelerden emin olur.

Yapılması gereken dua; isminle başarıya götüren bir sabrı bana da nasip et.

 

83) ES- SAMED: Herkesin kendisine muhtaç fakat kendisi hiç kimseye muhtaç olmayan.

Burada kula düşen görev;  zühd ve takvaya bürünmek, göl, gölge ve ışık gibi faydalanılan bir konuma girmek ve Allah için veren biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; tok gözlülükle sürekli çevresine lütfeder ama kimseden bir şey almaz. Bu nedenle de tebliğde de çok başarılı olur.

Yapılması gereken dua; isminle bana da herkese lütfeden bir cömertlik ama kimseden bir şey istemeyen bir tok gözlülük kazandır.

 

84) ES- SELÂM: Noksanlıklardan, afet ve kederden emin olan (yani güvende olan ve güven veren), zulümden uzak ve bahtiyar kullarını saadete erdiren.

Burada kula düşen görev;  çevresine güven ve esenlik vermektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; insanların mal ve namusunu güveneceği kadar bir dürüstlüğe ulaşır, daima ayıp ve kusurlardan uzak durarak tedbir ve sadaka ile de birçok afetten emin olur.

Yapılması gereken dua; isminle bana da tüm çevremin emin olduğu, güvendiği sadakatli bir kişilik kazandır.

 

85) ES- SEMİ’: İster dışta ister gönülde olsun, işitilme özelliği taşıyan her sesi işiten.

Burada kula düşen görev; her sözünün Allah tarafından işitildiğini bilerek ölçülü olmak, hayır söyleyecek ise konuşmak yoksa susmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; öyle güzel bir kulluk yapar ki Allah ta bunun için onun gözünü, kulağını ve diğer organlarını günahlardan korur ve duasını da kabul eder. Ayrıca bu insan Müslümanları ilgilendiren iyi veya kötü tüm haberleri takip eder.

Yapılması gereken dua; isminle bana da ya hayır söyleyen ya da susan bir şahsiyet ver.

 

86) EŞ- ŞEHÎD: Her şeyi her yerde, her zaman gözleyerek bilen.

Burada kula düşen görev; kendini ilgilendiren her şeyden haberdar olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın tasarrufunu kabul eder ve hakkın her şeyden üstün olduğunu görerek hayatını eşyalara sahip olmaya değil hak davanın şahitleri ve önderleri olmaya harcar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de İslam’ın örnek alınan şahitlerinden kıl.

 

87) EŞ- ŞEKÛR: Az iyiliğe fazlasıyla karşılık veren, şükre layık, şükredene bilerek nimetini artıran.

Burada kula düşen görev; gördüğü iyiliğe daha güzeli ile karşılık veren biri olmaya çalışmak, kadir-kıymet bilmek ve asla nankörlük yapmamaktır. Ayrıca şükrettikçe nimet artacağından ve musibetlerden de koruyacağından ötürü hamt etmenin ilahi bir sigorta olduğunu hatırlamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; her verilen şeyi onun bir nimeti olarak görür ve hamt eder, ayrıca insanlardan gördüğü ilginin ve aldığı selamının karşılığını da fazlası ile verir.

Yapılması gereken dua; isminle beni de kadri kıymet bilen, kesinlikle nankörlük yapmayan, azlıkta da çoklukta da şükreden bir kul yap.

 

88) ET- TEVVÂB: Tövbeyi en çok kabul eden ve günahları bağışlayan.

Burada kula düşen görev; öfkeyi yutucu ve kusur bağışlayıcı olmak, yapılan bir özrü reddedici değil bilakis kabul edici olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; makbul bir tövbe ile Allah’a yönelir ve kusurları örter.

Yapılması gereken dua; isminle beni de çok tövbe eden ve kusur bağışlayan biri kıl.

 

89) EL- VÂCİD: Dilediğini dilediği yerde ve dilediği zaman bulabilen ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Burada kula düşen görev; ikram eden fakat Allah’tan gayrı kimseden bir şey beklemeyen biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; o kadar sosyaldir ki ihtiyaç olunan her olayı çözecek kişileri bulacak güçtedir ama Allah’tan başkasına muhtaç olmak da istemez.

Yapılması gereken dua; isminle beni de tüm işlerini planlı, programlı yapan ve sonucunu yalnız Allah’tan isteyen biri kıl.

 

90) EL- VÂHİD: Parçalara ayrılmayan, tek ve benzeri bulunmayan.

Burada kula düşen görev; tüm inananlarla tek vücut olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; İslam dairesinin dışına çıkmaz, bozguncu ve bidatçi olmaz, birlik ve beraberlik için çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de Müslümanların birliği ve beraberliği için çalışan ve bunun için dua eden biri kıl.

 

91) EL- VALİ: Gizli ve açık tüm işleri tek başına idare eden.

Burada kula düşen görev; her şeyin kendi iradesi dışında yaratıldığını, yaşadığını ve öldüğünü bilmek ve bunu düşünerek hazırlığını iyi yapmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla Müslümanların işine kendi işi gibi koşturur ve adeta topluma bir babalık yapar, insanlara adaletle yaklaşır ve mahşerde arşın gölgesinde olanlar arasına girmeye çalışır ve kendisi bir yönetici olsa da Allah’ın da kendisini yönettiğini asla unutmaz.

Yapılması gereken dua; isminle bir babanın çocuklarına sahip çıkması gibi bana da Müslümanlara sahip çıkan bir kişilik ve imkân ver.

 

92) EL- VÂRİS: Mülkün ve servetlerin gerçek sahibi.

Burada kula düşen görev; mal ve canın ve diğer sahip olduklarının gerçek sahibinin Allah ve kendisinin de bir emanetçi olduğunu bilmektir.

Bu ismin bilincine ulaşan; ilimden nasibini almış ve peygamber varisi olmuştur, mülke de Allah adına Müslümanları varis kılmaya çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de ilimde ve hizmette peygamberlere varisçi kıl, sahip olduğum mala emanetçi gözü ile yaklaştır.

 

93) EL- VÂSİ’: İlmi, merhameti ve ihsanı her şeyi kuşatan.

Burada kula düşen görev; derin ve engin bir gönül sahibi olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; hırs ve sıkıntılarını gidermiş, huzura ermiş ve her iyiliğe layık olmuş, her şeyi geniş yüreklilikle ve tatlı dille halletmeye çalışır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de strese saplanmış dar kalpli biri değil geniş kalpli biri kıl.

 

94) EL- VEDÛD: Çok merhamet eden, çok seven, sevilen ve sevgisi kazanılmaya layık olan.

Burada kula düşen görev; iyi geçinen ve iyi geçinilen, seven ve sevilen biri olmaya çalışmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ın sevgisine layık olmaya çalışır, Allah’ın kullarını Allah için sever ve bir gün Allah’ın da dostlarına sevdirdiği ve iftihar ettiği bir kişi olur.

Yapılması gereken dua; isminle beni de sevgi ve merhamet sahibi kıl, geçinilemeyen biri değil geçinilen, sevilen ve aranan biri kıl.

 

95) EL- VEHHÂB: Karşılıksız olarak veren, en küçükten en büyüğüne kadar her ihtiyacı karşılayan, maddi ve manevi nimetlerini bol bol veren.

Burada kula düşen görev; uyarılmadan, karşılık ve teşekkür bile beklemeden kendisine düşen görevleri Allah için yapan olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ortama bakar, görevini görür, herkese layık olanı ve lazım olanı anlar, karşılık veya teşekkür bile beklemeden iyilik ve karzı hasen yapar.

Yapılması gereken dua; isminle bana da daima karzı hasen yapan, yaptığı iyiliklerden bir karşılık değil teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet kazandır.

 

96) EL- VEKİL: Kendisine güvenilip dayanılan, yüklendiği işleri çok iyi yapan ve kendisine duyulan güveni asla sarsmayan.

Burada kula düşen görev; işinin ehli, güvenilir ve dürüst olmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; kendisini İslam’a adar yani vakfeder, her şeyin ondan olduğunu bilir ve önce gerekli işini yapar ve sonra da tevekkül eder, olmayacak istek ve işlerde koşmaz çünkü gücünün yetmediği işleri Allah’a bırakır.

Yapılması gereken dua; isminle beni de daima güvenilen, dürüst ve doğruluk örneği yap.

 

97) EL- VELİ: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahreden, ayrıca yardımcı, dost, kendisine itaat edenleri günahlardan kaçındırarak yardım eden, dostlarının işini yüklenen.

Burada kula düşen görev; çevresi ile iyi geçinmek, dertleri ile ilgilenmek ve onlara sahip çıkmaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; bir babanın çocuğuna görevleri ne ise bu kişi de Müslümanlara karşı görevini aynı görür ve onlara sahip çıkar.

Yapılması gereken dua; isminle beni de daima Müslümanlara yardımcı kıl.

 

98) EZ- ZAHİR: Varlığı, birliği birçok delillerle apaçık anlaşılan.

Burada kula düşen görev; evrene bakıp ilahi sanatı ve estetiği görüp teslim olmaktır, işlerini kusursuz yapmaktır. Ayrıca kötü işlerden uzaklaştıkça Allah’a yaklaştığını bilmeli, onurlu ve mükemmel bir insan olmaya çalışmalıdır.

Bu ismin bilincine ulaşan; ilahi sanatı ve sırları sezer, evrende kesinlikle tesadüf olmadığını görür ve sarsılmaz bir imana ulaşır ve riyaya düşmez ama iyilik ve hizmetleri ile tanınır.

Yapılması gereken dua; isminle bana da iyilikleri ile bilinen, sevilen, sayılan ve örnek alınan bir kişilik kazandır.

 

99) Zܒl- CELALİ ve’ l- İKRAM: Azimet ve ikram sahibi.

Burada kula düşen görev; Allah’ın büyüklüğünü ve lütfünü saygıyla karşılamaktır.

Bu ismin bilincine ulaşan; Allah’ı yücelttikçe kendisi de yücelir, ikram ettikçe ikram edilen ve saygı duyulan, şefkati, merhameti ve duası makbul bir kişi olur.

Yapılması gereken dua; isminle bana da yalnız Allah’ı büyük tanıyan, onun için ikram eden ve Allah’tan başka kimseye eğilmeyen yiğit bir kişilik ver.

 

Not: Dualarımızda bu isimleri kullanacağız ve dualarımızın kabul olması ve ahlaken pay almak için manevi kapıyı çalmaya devam edeceğiz.